IT Infrastructure (System Administrator)

Full-Time|2 tuần trước
JP269
Upto 2000 USD
28/02/2020

Yêu cầu

 • GCP(Google Cloud Platform)
  → GKE、Cloud Pub Sub、Cloud Functions、Google Cloud Storage、Cloud Firestore、Stackdriver、その他…
 • Kubernetes
 • Docker
 • firebase
 • mongodb
 • Có thể support kỹ thuật cho team

Ưu tiên ứng viên có các kỹ năng

 • RxJava
 • spring boot / spring framework
 • gRPC(Protocol Buffers)
 • istio / envoy
 • Datadog
 • Kibana
 • Jaeger
 • Biết tiếng Nhật là một lợi thế
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty

 • Công ty cung cấp hệ thống cho các tổ chức y tế
 • Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5h) (từ thứ 2 – thứ 6)
 • Địa điểm làm việc: Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Yêu cầu

 • GCP(Google Cloud Platform)
  → GKE、Cloud Pub Sub、Cloud Functions、Google Cloud Storage、Cloud Firestore、Stackdriver、その他…
 • Kubernetes
 • Docker
 • firebase
 • mongodb
 • Có thể support kỹ thuật cho team

Ưu tiên ứng viên có các kỹ năng

 • RxJava
 • spring boot / spring framework
 • gRPC(Protocol Buffers)
 • istio / envoy
 • Datadog
 • Kibana
 • Jaeger
 • Biết tiếng Nhật là một lợi thế

Nội dung công việc

Phát triển, thiết kế phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế

Môi trường phát triển:

[CI/CD]
・Jenkins
・DroneCI
・SonarQube
・gitHub / git

[Communication tool]
・Slack
・Redmine

[Process]
・TiDD(ticket-driven development)
[Architecture / SystemDesign]
・MicroService
・RESTful API
・Clean Architecture (Robert Cecil Martin)
・Container Design Pattern(side car)

Rút gọn

Công việc liên quan

Candidate of IT project manager (PHP)

Ứng tuyển ngay

BrSE

Ứng tuyển ngay

Senior Front-end Developer (ReactJS)

Ứng tuyển ngay

Senior Tester

Ứng tuyển ngay

Senior PHP/Laravel Developer

Ứng tuyển ngay