Senior Android Engineer

Full-Time|28/02/2020
JP235
Upto 2000 USD
28/02/2020

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm phát triển Native app Android  bằng Kotlin từ 3 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm phát triển Reactive Programming(RxJava / RxAndroid)
 • Có kinh nghiệm phát triển sử dụng Firebase (FCM)
 • Có kinh nghiệm phát triển với kiến trúc MVP
 • Có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng sử dụng HTTP (sử dụng OkHttp / Retrofit)
 • Có kinh nghiệm Unit, UI test
 • Có kinh nghiệm phát triển Realm, Dagger2
 • Có thể lập kế hoạch cơ sở dữ liệu / định nghĩa yêu cầu / phát triển / vận hành / bảo trì
 • Có thể code review tính bảo trì cao

Nội dung công việc:

 • Phát triển, thiết kế phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty

 • Công ty cung cấp hệ thống cho các tổ chức y tế
 • Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5h) (từ thứ 2 – thứ 6)
 • Địa điểm làm việc: Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm phát triển Native app Android  bằng Kotlin từ 3 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm phát triển Reactive Programming(RxJava / RxAndroid)
 • Có kinh nghiệm phát triển sử dụng Firebase (FCM)
 • Có kinh nghiệm phát triển với kiến trúc MVP
 • Có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng sử dụng HTTP (sử dụng OkHttp / Retrofit)
 • Có kinh nghiệm Unit, UI test
 • Có kinh nghiệm phát triển Realm, Dagger2
 • Có thể lập kế hoạch cơ sở dữ liệu / định nghĩa yêu cầu / phát triển / vận hành / bảo trì
 • Có thể code review tính bảo trì cao

Ưu tiên

 • Kinh nghiệm phát triển với ButterKnife
 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng EventBus
 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng Gson
 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng Fabric / Crashlytics
 • Kinh nghiệm review code
 • Kinh nghiệm thực hiện test code và test
 • Kinh nghiệm phát triển trong môi trường dịch vụ đám mây (GCP, v.v.)

Nội dung công việc:

 • Phát triển, thiết kế phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế

Môi trường phát triển:

[CI/CD]
・Jenkins
・DroneCI
・SonarQube
・gitHub / git

[Communication tool]
・Slack
・Redmine

[Process]
・TiDD(ticket-driven development)
[Architecture / SystemDesign]
・MicroService
・RESTful API
・Clean Architecture (Robert Cecil Martin)
・Container Design Pattern(side car)

Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

.NET Technical Leader

Urgent

BrSE/Project Manager

Hot

AI Engineer

Hot

Software Engineer Java, C#, PHP(Web, open system)

Hot

Infrastructure Engineer