Quy trình hỗ trợ ứng viên

  • Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng

  • Tìm kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp

  • Ứng viên thực hiện bài test tính cách + kỹ thuật

  • Thực hiện phỏng vấn trực tiếp với nhân viên tuyển dụng Will & Way

  • Thực hiện toàn bộ quy trình hẹn phỏng vấn feedback - thông báo từ công ty đến ứng viên

  • Tiến cử ứng viên đến doanh nghiệp

  • Chọn lọc ứng viên phù hợp nhất